Žiadosť o členstvo

Žiadosť o členstvo

Potrebné informácie o vzniku členstva nájdete v stanovách nášho klubu, v IV. časť  "Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov".

IV.časť, článok 1, stanov klubu

Velo veterán klub má uzavretú členskú základňu. Členstvo vo velo veterán klube je dobrovoľné. Žiadosť o prijatie za člena velo veterán klubu môže podať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia, je ochotná aktívne sa podieľať na činnosti velo veterán klubu a hradiť členské príspevky.

(2) Uchádzač o členstvo v združení doručí vedeniu klubu písomnú žiadosť, v ktorej uvedie, či je vlastníkom, alebo disponuje aspoň jedným historickým bicyklom z obdobia od roku 1817 do roku 1945. Predloženú žiadosť posúdi členská schôdza nadpolovičnou väčšinou členov a odporučí vedeniu klubu prijatie, alebo neprijatie uchádzača. Ak sa za prijatie alebo neprijatie vysloví nadpolovičná väčšina členov je toto odporúčanie pre vedenie záväzné. V prípade nerozhodného stavu rozhodne hlas predsedu klubu.

(3) Členom velo veterán klubu sa môže stať aj osoba mladšia ako 18 rokov po predložení písomného súhlasu zákonného zástupcu s členstvom vo velo veterán klube. Osoba mladšia ako 18 rokov nemá hlasovacie právo.

(4) Dokladom o riadnom členstve v združení je uvedenie mena v zozname členov združenia.

(5) Zoznam členov velo veterán klubu môže byť zverejnený aj na webovej stránke ak sa zriadi.