2% dane

Aj v tomto roku nám môžete darovať 2% dane.

Ďakujeme

Pár krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Stiahnite si editovateľné vyhlásenie o poukázaní 2 % dane, z tejto stránky. Vyplňte ho. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. (POZOR - IČO musí byť zarovnané SPRAVA - ak neviete zarovnať, tak v tlačive dajte 3-4 medzery a potom píšte IČO)
  3. Obe tlačivá, pošlite/doručte do 30. apríla na daňový úrad v mieste vášho bydliska. Odkazy na tlačivá nájdete na tejto stránke nižšie.

Veľa informácií, ako poukázať 2% z daní nájdete aj na www.slovensko.sk

Obchodné meno/Názov: Velo Veterán Klub Tyrnaviavelo
Právna forma:
Občianske združenie
Sídlo/Adresa:
Maxima Gorkého 19, 91702 Trnava
IČO/SID:
50253018
Číslo účtu IBAN :
SK91 0900 0000 0051 1522 7793 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

Tlačivá, ktoré tu môžete stiahnuť, sú editovateľné, vo formáte PDF.
Po stiahnutí si ich môžete vyplniť priamo v počítači a následne vytlačiť.

Pýtate sa ako darovať 2% z dane vašej obľúbenej organizácii? Je to viackrokový proces, ale jednoduchý.

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za vás robí váš zamestnávateľ, do 15. 2. aktuálneho roku požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov. Zamestnávateľ je povinný vystaviť pre účely poukázania 2% zaplatenej dane tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru na darovanie 2% (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane).
Ak ste podnikateľ alebo firma
, máte možnosť darovať 2% z dane spolu s podaním daňového priznania. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
Boli ste v minulom roku dobrovoľníkom?
Pred tým, než vypíšete potrebné tlačivo na darovanie 2%, spočítajte si svoje dobrovoľnícke hodiny odrobené v minulom roku - ak ich je viac ako 40 hodín, môžete venovať nie 2% ale 3%. A to je naozaj rozdiel.

Dokedy podať daňové priznanie resp. dokedy darovať 2%

Ak ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a máte v rukách Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín, tak potrebujete vypísať ešte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%. Tieto formuláre je potrebné zaslať do 30. 4. na Daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Ak ste podnikateľ alebo firma (právnická osoba), daňové priznanie je treba podať do 31. 3. (platí aj pre elektronickú formu). To platí v prípade, ak máte zdaňovacie obdobie kalendárny rok.

Ako zaokrúhľovať sumy 2% podielu zaplatenej dane

S účinnosťou od 1.1.2020 sa zaviedol jednotný postup zaokrúhľovania, a to matematicky s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že
- zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
- zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

Tento spôsob zaokrúhľovania sa použije na všetky prepočty vykonané podľa zákona o dani z príjmov.

Otázka - Zaokrúhlenie sumy 2 % podielu zaplatenej dane
Ako sa zaokrúhli suma 25,483 eura a suma 25,488 eura na poukázanie 2 % podielu zaplatenej dane za rok 2022?
Odpoveď
Suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane, ktorú daňovník poukazuje neziskovej organizácii, sa zaokrúhli nasledovne: suma 25,483 eura sa zaokrúhli na 25,48 eura a suma 25,488 eura sa zaokrúhli na sumu 25,49 eura.

Užitočné stránky: