Stanovy

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Velo Veterán Klub Tyrnaviavelo


Obsah

strana 2 - I. Č A S Ť - Názov, sídlo združenia, štatutárni zástupcovia
strana 2 - Článok 1 - Velo Veterán Klub Tyrnaviavelo
strana 2 - Článok 2 - Názov a Sídlo združenia
strana 2 - Článok 3 - Právna forma združenia
strana 2 - Článok 4 - Štatutárny zástupca
strana 2 - Článok 5 - Logo združenia
strana 3 - II. Č A S Ť - Činnosť a ciele
strana 3 - Článok 1 - Činnosť velo veterán klubu
strana 3 - Článok 2 - Ciele velo veterán klubu
strana 4 - III. Č A S Ť - Zásady hospodárenia združenia
strana 4 - Článok 1 - Hospodárenie
strana 4 - Článok 2 - Príjmy
strana 5 - IV. Č A S Ť - Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov
strana 5 - Článok 1 - Vznik členstva
strana 5 - Článok 2 - Zánik členstva
strana 6 - Článok 3 - Základné práva a povinnosti členov
strana 7 - V. Č A S Ť - Orgány združenia, členská schôdza, vedenie klubu
strana 7 - Článok 1 - Orgány združenia
strana 7 - Článok 2 - Členská schôdza
strana 8 - Článok 3 - Vedenie klubu
strana 9 - Článok 4 - Kontrolór
strana 10 - VI. Č A S Ť - Záverečné ustanovenia
strana 10 - Článok 1 - Zánik združenia
strana 10 - Článok 2 - Právne vzťahy
strana 10 - Článok 3 - Schválenie stanov

Strana 1


I. Č A S Ť

Názov, sídlo združenia, štatutárni zástupcovia

Článok 1

Velo Veterán Klub Tyrnaviavelo (ďalej len velo veterán klub) je dobrovoľné občianske združenie občanov Slovenskej republiky, ktorí jeho prostredníctvom propagujú rozvoj historickej cyklistiky zahŕňajúcej obdobie od ranného vývoja bicykla (približne od r.1816) do konca druhej svetovej vojny (r.1945).Je neziskovou a apolitickou organizáciou, nezávislou od ideologických a náboženských organizácií a hnutí.

Článok 2

Názov a sídlo združenia

Názov združenia: Velo Veterán Klub Tyrnaviavelo
Sídlo združenia: Maxima Gorkého č.19, Trnava, PSČ 917 02

Článok 3

Velo veterán klub je právnickou osobou a svoju činnosť vykonáva na základe platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Článok 4

Štatutárnym zástupcom občianskeho združenia Velo Veterán Klub Tyrnaviavelo je predseda klubu.

Článok 5

Logo združenia je modro žltý kruh s hlavným nápisom Tyrnaviavelo a v spodnej časti slovom Trnava. V hornom polkruhu je slogan klubu "cyklistika časov dávno minulých". Písmeno T v slove Tyrnaviavelo je vytvorené tvarom bicykla z predného pohľadu. Pozadie loga tvorí panoráma centra mesta Trnava(mestská veža s priľahlými domami).

Strana 2


II. Č A S Ť

Činnosť a ciele

Článok 1

(1) Činnosť velo veterán klubu je starať sa o hodnoverné sprítomňovanie rôznych období vývoja bicykla verejnosti, využitím výlučne originálnych (historicky overených) zdrojov, z vlastných súkromných zbierok;

a) vyvíjať aktivity smerujúce k zvyšovaniu vedomostí ohľadne histórie vývoja bicykla v radoch svojich členov a vytvárať na to vhodné materiálno-organizačné podmienky;

b) vytvárať podmienky pre činnosť svojich členov a pre ich kvalitnú účasť v spoločných aktivitách a na verejných akciách;

c) organizovať výstavy(vernisáže) o histórii bicykla;

d) pomáhať svojim členom zúčastňovať sa na domácich a zahraničných stretnutiach a burzách, v budúcnosti napomáhať aj k ich organizovaniu;

e) nadväzovať kontakty s domácimi a zahraničnými velo veterán klubmi a priaznivcami bicyklovej histórie;

f) podporovať publikačnú činnosť svojich členov v médiách, pri prezentovaní velo veterán klubu a činnosť svojich členov, súvisiacu s predmetom činnosti združenia;

g) v budúcnosti prevádzkovať internetové stránky velo veterán klubu.

Článok 2

(1) Cieľom velo veterán klubu je spolupracovať s miestnymi, štátnymi a spoločenskými organizáciami v prospech rozvoja cyklistiky, ako zdravého dopravného prostriedku pre šport, voľný čas, zábavu a cestu do práce. Prispievať k popularizácii histórie bicykla u širokej verejnosti. Taktiež svojou činnosťou aktívne prispievať k ochrane životného prostredia a posilňovať cyklistického ducha u staršej i mladšej generácie a viesť ich takto k zdravému spôsobu života.

Strana 3III. Č A S Ť

Zásady hospodárenia združenia

Článok 1

(1) Velo veterán klub, ako nezisková organizácia zabezpečuje na svoju činnosť tvorbu vlastných finančných zdrojov a dbá o ich efektívne a hospodárne využívanie v súlade so svojim poslaním a cieľmi.

(2) Velo veterán klub hospodári a nakladá so svojim majetkom v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Majetok môže byť využívaný iba takým spôsobom a na také aktivity, ktoré sú v súlade so stanovami združenia a s jeho činnosťou.

(3) Velo veterán klub vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Článok 2

(1) Príjmami velo veterán klubu sú najmä

a) členské príspevky, ktorých výšku každoročne stanoví a schváli členská schôdza ako najvyšší orgán združenia;

b) prostriedky získané vlastnou činnosťou;

c) sponzorské príspevky a dary;

d) granty a dotácie na projekty;

e) dobrovoľné príspevky členov;

f) dotácie zo štátneho rozpočtu;

g) podielové dane a úroky z vkladov na účte.

(2) V záujme plnenia úloh vyplývajúcich z poslania velo veterán klubu môže združenie vyvíjať aj podnikateľské aktivity v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, pričom získané prostriedky sa použijú najmä na ďalšiu činnosť združenia a na jeho rozvoj.

(3) Združenie hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje na príslušný rok členská schôdza, ako najvyšší orgán velo veterán klubu.

Strana 4


IV. Č A S Ť

Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov

Článok 1

Vznik členstva

(1) Velo veterán klub má uzavretú členskú základňu. Členstvo vo velo veterán klube je dobrovoľné. Žiadosť o prijatie za člena velo veterán klubu môže podať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia, je ochotná aktívne sa podieľať na činnosti velo veterán klubu a hradiť členské príspevky.

(2) Uchádzač o členstvo v združení doručí vedeniu klubu písomnú žiadosť, v ktorej uvedie, či je vlastníkom, alebo disponuje aspoň jedným historickým bicyklom z obdobia od roku 1817 do roku 1945. Predloženú žiadosť posúdi členská schôdza nadpolovičnou väčšinou členov a odporučí vedeniu klubu prijatie, alebo neprijatie uchádzača. Ak sa za prijatie alebo neprijatie vysloví nadpolovičná väčšina členov je toto odporúčanie pre vedenie záväzné. V prípade nerozhodného stavu rozhodne hlas predsedu klubu.

(3) Členom velo veterán klubu sa môže stať aj osoba mladšia ako 18 rokov po predložení písomného súhlasu zákonného zástupcu s členstvom vo velo veterán klube. Osoba mladšia ako 18 rokov nemá hlasovacie právo.

(4) Dokladom o riadnom členstve v združení je uvedenie mena v zozname členov združenia.

(5) Zoznam členov velo veterán klubu môže byť zverejnený aj na webovej stránke ak sa zriadi.

Článok 2

Zánik členstva

(1) Členstvo člena v združení zaniká

a) písomným oznámením člena o vystúpení zo združenia;

b) nezaplatením členského príspevku za príslušný rok v určenej výške a lehote, ani po písomnej urgencii pričom v takomto prípade musí o vylúčení rozhodnúť členská schôdza;

c) vylúčením za závažné porušenie stanov združenia. O vylúčení člena rozhoduje členská schôdza po prerokovaní veci za účasti člena. V prípade, že sa člen rokovania nezúčastní

Strana 5


bez vopred doručeného akceptovateľného ospravedlnenia, môže členská schôdza vec prerokovať aj bez jeho účasti;d) úmrtím člena;e) zánikom združenia.

Článok 3

Základné práva a povinnosti členov

(1) Člen združenia má právo najmä

a) zúčastňovať sa podľa svojho záujmu a svojich možností na aktivitách združenia;

b) zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných združením a podieľať sa pritom na výhodách poskytovaných jeho členom;

c) zúčastňovať sa na členskej schôdzi, predkladať na nej svoje návrhy, podnety a pripomienky, hlasovať, voliť a byť volený do orgánov združenia.

(2) Člen združenia je povinný najmä

a) dodržiavať stanovy združenia a plniť úlohy vyplývajúce z rozhodnutí jeho orgánov;

b) podieľať sa podľa svojich záujmov, možností a schopností na plnení úloh a činností združenia;

c) zachovávať pravidlá spoločenskej etiky a správať sa tak, aby neznižoval vážnosť velo veterán klubu;

d) platiť určený členský príspevok schválený rozhodnutím členskej schôdze.

Strana 6


V. Č A S Ť

Orgány združenia, členská schôdza, vedenie klubu

Článok 1

Orgány združenia

(1) Orgánmi združenia sú

a) vedenie klubu;

b) členská schôdza;

c) kontrolór.

Článok 2

Členská schôdza

(1) Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia.

(2) Členskú schôdzu tvoria všetci členovia združenia.

(3) Členská schôdza sa schádza podľa potreby, najmenej však raz ročne. Miesto, dátum, čas a program zasadnutia členskej schôdze určuje vedenie klubu, ktoré o týchto skutočnostiach s dostatočným časovým predstihom (minimálne 7 dní) informuje všetkých členov združenia zaslaním listu elektronickou poštou(e-mail), zaslaním SMS správy, alebo zverejnením informácií na internetových stránkach združenia.

(4) Členská schôdza je schopná uznášať sa, ak sa na jej zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina členov združenia. Uznesenie členskej schôdze sa považuje za prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných a oprávnených členov združenia.

(5) Z každého zasadnutia členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica.

(6) Členská schôdza

a) prerokúva a určuje hlavné úlohy združenia a schvaľuje ročný plán jeho činnosti;

b) prerokúva správu o činnosti združenia;

c) schvaľuje výsledky hospodárenia združenia za uplynulé obdobie;

d) volí a odvoláva členov vedenia viď. čl. 3 ods. 2;

Strana 7


e) schvaľuje ročný členský príspevok;

f) prijíma, doplňuje a mení stanovy združenia.

(7) Právo rozhodnúť o zániku združenia má členská schôdza iba v prípade, ak sa na jej zasadnutí zúčastní viac, ako dve tretiny oprávnených členov združenia. Na schválenie zániku združenia je potrebná kvalifikovaná väčšina dvoch tretín prítomných členov.

Článok 3

Vedenie klubu

(1) Vedenie je výkonný orgán združenia, ktorý riadi jeho činnosť. Rozhoduje o všetkých záležitostiach velo veterán klubu s výnimkou tých, ktoré sú týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti členskej schôdze.

(2) Vedenie má piatich členov: predseda, podpredseda, tajomník, pokladník a ďalší jeden člen vedenia.

(3) Členov vedenia volí členská schôdza na funkčné obdobie 4 rokov.

(4) Vedenie klubu sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za rok. Miesto, dátum a čas zasadnutia určuje predseda, ktorý o týchto skutočnostiach vhodnou formou a s dostatočným časovým predstihom (minimálne 7 dní) informuje všetkých členov vedenia.

(5) Vedenie klubu plní najmä tieto úlohy:

a) riadi a organizuje činnosť združenia v čase medzi členskými schôdzami;

b) pripravuje a v spolupráci s členmi realizuje ročný plán činnosti združenia schválený členskou schôdzou;

c) rozhoduje o nakladaní s majetkom združenia v súlade s rozhodnutiami členskej schôdze;

d) podľa potreby zvoláva zasadnutie členskej schôdze združenia;

e) zvoláva mimoriadne zvolanú členskú schôdzu združenia, ak o to písomne požiada minimálne jedna tretina členov združenia, v lehote do 30 dní od písomného doručenia tejto žiadosti;

f) reprezentuje združenie navonok, zabezpečuje jeho propagáciu a jeho komunikáciu s ostatnými organizáciami.

Strana 8


(6) Vedenie sa pri svojej činnosti riadi stanovami združenia, uzneseniami členskej schôdze a príslušnými právnymi predpismi.

(7) V mene združenia je oprávnený konať a zaväzovať sa iba predseda, ako štatutárny orgán. V prípade svojej neprítomnosti môže prechodne na obmedzenú dobu predseda písomne splnomocniť podpredsedu a tajomníka na spoločné konanie v mene klubu aj v majetkových a ekonomických otázkach, ale vyžaduje si to podpis predsedu a podpis tajomníka a pokladníka. V prípadoch, kedy pre združenie nevznikajú žiadne ekonomické záväzky, môžu podpredseda a tajomník konať samostatne v zmysle svojich kompetencií a právomocí.

(8) Disponovať s účtom združenia má právo pokladník a predseda, každý samostatne. Na disponovanie je potrebný podpis pokladníka a predsedu, pričom sa obaja zodpovedajú členskej schôdzi velo veterán klubu.

(9) Členstvo vo vedení velo veterán klube zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia, na ktoré bol člen vedenia zvolený;

b) písomným prehlásením člena vedenia, že sa vzdáva členstva vo vedení klubu;

c) odvolaním. O odvolaní člena vedenia pred vypršaním jeho funkčného obdobia musí rozhodnúť členská schôdza kvalifikovanou dvojtretinovou väčšinou prítomných členov;

d) vylúčením zo združenia;

e) úmrtím.

Článok 4

Kontrolór

(1) Kontrolným orgánom klubu je kontrolór.

(2) Kontrolór je oprávnený kontrolovať hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom velo veterán klubu v plnom rozsahu.

(3) Kontrolór je volený na štvorročné funkčné obdobie. Voliť a odvolať ho môže členská schôdza kvalifikovanou dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.

(4) Povinnosťou kontrolóra je podať správu o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie na výročnej členskej schôdzi.

Strana 9


VI. Č A S Ť

Záverečné ustanovenia

Článok 1

Zánik združenia

(1) Združenie zaniká

a) rozhodnutím členskej schôdze o jeho dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným združením;

b) právoplatným rozhodnutím príslušného ministerstva o rozpustení združenia.

(2) Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyrovnanie formou likvidácie.

(3) Na likvidáciu združenia sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností. Združenie je povinné oznámiť ukončenie likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. V prípade kladného likvidačného zostatku sa tento pomerne rozdelí medzi všetkých členov združenia ku dňu likvidácie, alebo majetok združenia môže byť prevedený na iné občianske združenie, ak to odsúhlasí na členskej schôdzi viac, ako dve tretiny členov z celkového počtu členov združenia;

(4) Ukončenie likvidácie a zánik združenia je vedenie povinné do 15 dní oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

Článok 2

Právne vzťahy

(1) Právne vzťahy vyplývajúce z týchto stanov ako aj ostatné právne vzťahy vo vnútri združenia i navonok sa riadia týmito stanovami. V tých veciach, ktoré stanovy združenia neupravujú, sa právne vzťahy riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Článok 3

Schválenie stanov

Stanovy boli schválené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 13.03.2016 a nadobúdajú platnosť dňom registrácie 23.03.2016(číslo spisu: VVS/1-900/90-48453).
Zmena stanov dodatkom č.1, schváleným na členskej schôdzi dňa 17.11.2017 a nadobudnutím platnosti dňom 1.12.2017(číslo spisu: VVS/1-900/90-48453-1).

Strana 10